การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง การศึกษาการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ศึกษา นางปานใจ  จิรวัชรเดช

โรงเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ปีที่ศึกษา พ.ศ.  2551

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  5  ด้าน  คือ  ด้านจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านเทคโนโลยี  และด้านเศรษฐกิจ     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2551  จำนวน  1  ห้องเรียน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)        จับฉลากจาก  4  ห้องเรียน  เหลือ  1  ห้องเรียน  ได้แก่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 / 5  จำนวนนักเรียน  41  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสัมภาษณ์การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  5  ด้าน  วิเคราะห์สถานภาพผู้ให้ข้อมูลโดยค่าร้อยละ  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบบรรยาย  และนำเสนอผลการวิจัยในรูปของความเรียง  ผลการศึกษาการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  5  ด้าน  คือ  ด้านจิตใจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านเทคโนโลยี  และด้านเศรษฐกิจ  สรุปได้ดังนี้

1.  นักเรียนพึ่งตนเองพึ่งตนเองด้านจิตใจ  ด้วยจิตใจที่ดี  ร่าเริงแจ่มใส  รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมกับวัย  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองโดยการออกกำลังกาย  และพักผ่อนให้เพียงพอ  ยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  ในการเข้าวัดทำบุญตามโอกาส  เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ  ทำให้ไม่สบายใจหรือเกิดความทุกข์  รู้จักวิธีการเตรียมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น  แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ส่งผลให้มีความสุขในการดำรงชีวิต

2.  นักเรียนพึ่งพาตนเองด้านสังคม  จากการใช้ชีวิตให้มีความสุขในครอบครัว        ให้กำลังใจกันและกัน  ให้ความสำคัญกับครอบครัว  ร่วมทำกิจกรรมในครอบครัว  ดำรงชีวิตร่วมกันกับคนในครอบครัวอย่างมีความสุข  ร่วมในการเรียน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อน ๆ   มีความเอื้ออาทรต่อกัน  มีจิตสาธารณะ  ช่วยเหลือโรงเรียน  มุ่งให้เกิดความสามัคคีในเพื่อนร่วม      ชั้นเรียน  ร่วมสถาบันโรงเรียน  มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  เพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปด้วยดี  และสร้างความเป็นหมู่คณะในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียนและชุมชน

3.  นักเรียนพึ่งตนเองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการประหยัดพลังงาน  ใช้น้ำ  ไฟฟ้า  และวัตถุทางการศึกษาเท่าที่จำเป็น  เศษวัสดุที่เหลือใช้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ลดปริมาณขยะในโรงเรียนให้น้อยลง  ช่วยกันปลูกต้นไม้     เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  เพื่อลดภาวะโลกร้อน

4.  นักเรียนพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยี  มีการใช้เทคโนโลยีเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมในชีวิตประจำวัน  มีการเรียนรู้  แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  เกี่ยวกับเทคโนโลยี  ซึ่งทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว  ประหยัดเวลา  อำนวยความสะดวกในการศึกษาหาข้อมูล  และสามารถพัฒนาตนเองให้ทันเหตุการณ์บ้านเมือง  ส่งผลให้นักเรียนมีการวางแผนในการดำเนินชีวิต  ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและในอนาคต

5.  นักเรียนพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ  โดยการรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดตามความจำเป็น  ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง  พออยู่  พอกิน  พอใช้  มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินและรู้จักเก็บออมเงินไว้  ส่งผลให้นักเรียนมีการพึ่งพาตนเองในการดำเนินชีวิต

Advertisements

3 comments on “การดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s